Hovorca roka 2017, vyberte ho Vy!

Štatút

Štatút ocenenia Hovorca roka 2016

PRVÁ ČASŤ

Článok I

1. V súlade s čl. 2 bod. 2) Stanov Asociácie hovorcov Slovenska (ďalej len „AHS“), organizuje táto stavovská organizácia udeľovanie cien Hovorca roka 2016 s cieľom zvyšovať povedomie občanov a odbornej verejnosti o profesii hovorcu. Cieľom je vyzdvihnúť prácu hovorkýň a hovorcov na Slovensku s dôrazom na ich profesionalitu a snahu o transparentnosť pri komunikácii o dianí na Slovensku.

2. Ceny na podporu zvyšovania informovanosti občanov a odbornej verejnosti o otázkach spojených s profesiou hovorcu, ako aj rozvoj tejto profesie na Slovensku, nesú názov “Hovorca roka 2016“.

3. Ceny Hovorca roka udeľuje odborná porota zložená z významných osobností v oblasti médií, žurnalistiky, reklamy a PR. Členov poroty vyberá rada AHS.

4. Ceny Hovorca roka sa udeľujú raz ročne, a to za významný prínos ku komunikačnej kultúre Slovenska v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov. Ceny Hovorca roka možno udeliť aj v troch pod kategóriách: samospráva a neziskový sektor, štátna správa a štátny sektor a privátny a komerčný sektor. AHS môže udeliť aj "Cenu za mimoriadny prínos profesie hovorcu ku kultúre komunikácie v Slovenskej republike". O udelení alebo neudelení tejto ceny rozhoduje riadne valné zhromaždenie organizované v danom roku a udeľuje sa súčasne s ostatnými cenami Hovorca roka 2016.

5. Ceny Hovorca roka sa udeľujú na odbornej verejnosti prístupnom podujatí, ktoré pripravuje  organizátor, resp. organizátor v spolupráci s inými osobami.

DRUHÁ ČASŤ

Článok II

1. Cenami "Hovorca roka 2016" sú:

a) Cena Hovorca roka v kategórii Samospráva a neziskový sektor za rok 2016,
b) Cena Hovorca roka v kategórii Štátna správa a štátny sektor za rok 2016,
c) Cena Hovorca roka v kategórii Privátny a komerčný sektor za rok 2016,
d) Cena Hovorca roka v kategórii Najlepší Hovorca roka za rok 2016,

2. Cena AHS za mimoriadny prínos profesie hovorcu ku kultúre komunikácie na Slovensku.

Článok III

1. Cena Hovorca roka v kategórii Samospráva a neziskový sektor za rok 2016 sa udeľuje len

- osobe, ktorá počas predchádzajúcich 12 mesiacov (počas celého obdobia alebo aspoň na istý čas) verejne zastupovala organizáciu Verejnej správy alebo neziskového sektora, a minimálne jeden krát počas hodnotiaceho roka bola osobne alebo prostredníctvom jej citátov medializovaná v médiách s celoslovenskou alebo regionálnou pôsobnosťou s titulom hovorca alebo ako osoba zodpovedná za komunikáciu,
- osobe, ktorá je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
- osobe, ktorá je organizáciou poverená alebo delegovaná na verejné zastupovanie organizácie, a môže sa titulovať aj ako hovorca.

2. Cenu podľa odseku 1 tohto článku možno udeliť fyzickej osobe aj po jej odchode z pozície hovorcu, či po jej prípadnej smrti.

Článok IV

1. Cena Hovorca roka v kategórii Štátna správa a štátny sektor za rok 2016 sa udeľuje len

- osobe, ktorá počas predchádzajúcich 12 mesiacov (počas celého obdobia, alebo aspoň na istý čas) verejne zastupovala organizáciu štátnej správy alebo inú organizáciu štátneho sektora, a minimálne jeden krát počas hodnotiaceho roka bola osobne alebo prostredníctvom jej citátov medializovaná v médiách  s celoslovenskou pôsobnosťou s titulom hovorca alebo ako osoba zodpovedná za komunikáciu,
- osobe, ktorá je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
- osobe, ktorá je organizáciou poverená alebo delegovaná na verejné zastupovanie organizácie, a môže sa titulovať ako hovorca.

2. Cenu podľa odseku 1 tohto článku možno udeliť fyzickej osobe aj po jej odchode z pozície hovorcu, či po jej prípadnej smrti.

Článok V

1. Cena Hovorca roka v kategórii Privátny a komerčný sektor za rok 2016 sa udeľuje len

- osobe, ktorá počas predchádzajúcich 12 mesiacov (počas celého obdobia, alebo aspoň na istý čas) verejne zastupovala komerčnú organizáciu, inštitúciu alebo podnik pôsobiaci v privátnom sektore, a minimálne jeden krát počas hodnotiaceho roka bola osobne alebo prostredníctvom jej citátov medializovaná v médiách s celoslovenskou pôsobnosťou s titulom hovorca, alebo ako osoba zodpovedná za komunikáciu,
- osobe, ktorá je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
- osobe, ktorá je organizáciou poverená alebo delegovaná na verejné zastupovanie organizácie, a môže sa titulovať ako hovorca.

2. Cenu podľa odseku 1 tohto článku možno udeliť fyzickej osobe aj po jej odchode z pozície hovorcu, či po jej prípadnej smrti.

Článok VI

1. Cena Najlepší hovorca roka za rok 2016, sa udeľuje len

- osobe, ktorá počas predchádzajúcich 12 mesiacov (počas celého obdobia alebo aspoň na istý čas) verejne zastupovala akúkoľvek organizáciu, inštitúciu alebo podnik, a minimálne jeden krát počas hodnotiaceho roka bola osobne alebo prostredníctvom jej citátov medializovaná v celoslovenských médiách s titulom hovorca alebo ako osoba zodpovedná za komunikáciu,
- osobe, ktorá je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
- osobe, ktorá je organizáciou poverená alebo delegovaná na verejné zastupovanie takejto organizácie, a môže sa titulovať ako hovorca.

2. Cenu podľa odseku 1 tohto článku možno udeliť fyzickej osobe aj po jej odchode z pozície hovorcu, či po jej prípadnej smrti.

Článok VII

1. Cena AHS za mimoriadny prínos profesie hovorcu ku kultúre komunikácie v Slovenskej republike nesie úplný názov „Cena Asociácie hovorcov Slovenska za mimoriadny prínos k profesii hovorcu a ku kultúre komunikácie v Slovenskej republike,“ jej skrátený názov je „Ocenenie za mimoriadny prínos k profesii hovorcu.“

2. Cena podľa odseku 1 tohto článku sa udeľuje len

a) fyzickej osobe,
b) osobe, ktorá je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c) za mimoriadny prínos ku komunikačnej kultúre Slovenskej republiky alebo za prínos k profesionalizácii, popularizácii, či štandardizácii profesie hovorcu v Slovenskej republike.

3. Cena podľa odseku 1 tohto článku sa môže udeliť jednej osobe iba raz.

4. Cenu podľa odseku 1 tohto článku možno udeliť fyzickej osobe aj po jej odchode z pozície hovorcu, a rovnako aj v prípade jej smrti.

5. Cenu podľa odseku 1 tohto článku udeľuje riadne valné zhromaždenia AHS v aktuálnom roku. Na prijatie návrhu na udelenie tejto ceny je potrebný súhlas 1/2 členov valného zhromaždenia AHS.

TRETIA ČASŤ

Článok VIII

1. Ceny Hovorca roka 2016 (s výnimkou Ceny AHS za mimoriadny prínos k profesii hovorcu), podľa článku II., bod 1), tohto Štatútu udeľuje odborná porota pozostávajúca z maximálne 25 osobností, ktorá ocení najlepších hovorcov v jednotlivých kategóriách a najlepšieho Hovorcu roka 2015. Porotu zostavuje organizátor AHS.

2. Odbornú porotu tvoria

a) významné osobnosti v oblasti mediálnej komunikácie, public relations, reklamy a žurnalistiky, 
b) osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky alebo majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c) členom odbornej poroty môže byť aj osoba, ktorá je členom AHS, alebo osoba, ktorá bola v minulosti ocenená ako Hovorca roka v ktorejkoľvek z kategórií vrátane Ceny AHS za mimoriadny prínos k profesii hovorcu,
d) počet členov poroty nesmie presiahnuť 25 osôb,
e) na čele poroty stojí predseda, ktorého navrhuje vyhlasovateľ; v prípade párneho počtu členov poroty rozhoduje predseda.

3. Každý z oslovených porotcov vyberá z nominácií, o ktorých rozhodli novinári v hlasovaní na www.mojhovorca.sk v každej z kategórií a ktoré spĺňajú podmienky na udelenie ocenenia podľa tohto štatútu. Odborná porota najneskôr 7 dní pred dňom vyhlásenia cien Hovorca roka zasadne a zo zoznamu nominovaných v tajnom hlasovaní zvolí ocenených v jednotlivých kategóriách podľa čl. II. až VI. tohto štatútu. Jedného z hovorcov v každej kategórii navrhne na ocenenie Hovorca roka podľa čl. II. až VI. tohto štatútu, spomedzi nich následne vyberie nositeľa ocenenia.

4. Porota by pri svojom rozhodovaní mala zohľadniť predovšetkým tieto kritériá:

Hlavné kritérium je profesionalita. Pod týmto pojmom je treba vnímať viac daností a schopností.  Hovorca roka by mal byť príkladom, to znamená, že jeho vystupovanie charakterizuje príkladná/-é/-ý:
- etika,
- komunikatívnosť,
- ovládanie témy, ku ktorej sa vyjadruje,
- presnosť v obsahu prejavov,
- kultivované správanie a vystupovania,
- zachovávanie etikety a protokolu,
- tón prejavu bez urážlivej, či ponižujúcej intonácie,
- príjemný vzhľad,
- rétorika,
- znalosť slovenského jazyka,
- schopnosť komunikovať v cudzom jazyku.

5. Rozhodnutiu poroty predchádza transparentná interná diskusia, v ktorej každý člen obháji svoju nomináciu na ocenenie. Obsah tejto diskusie môže, a nemusí byť zverejnený podľa rozhodnutia poroty.

6. Valné zhromaždenie AHS najneskôr 7 dní pred dňom udeľovania Cien Hovorca roka 2015 môže navrhnúť ocenenie v zmysle čl. VII tohto štatútu. Toto rozhodnutie je neverejné až do chvíle udelenia tejto ceny.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Článok IX

1. O akýchkoľvek zmenách a doplneniach tohto štatútu rozhoduje organizátor.

2. Zmeny a doplnenia tohto štatútu musia mať písomnú formu.