Hovorca roka 2019, vyberte ho Vy!

Štatút

Štatút ocenenia Hovorca roka 2019

PRVÁ ČASŤ

Článok I

1. V súlade s čl. 2 bod. 2) Stanov Asociácie hovorcov Slovenska (ďalej len „AHS“), organizuje táto stavovská organizácia udeľovanie cien Hovorca roka 2019 s cieľom zvyšovať povedomie občanov a odbornej verejnosti o profesii hovorcu. Cieľom je vyzdvihnúť prácu hovorkýň a hovorcov na Slovensku s dôrazom na ich profesionalitu a snahu o transparentnosť pri komunikácii o dianí na Slovensku.

2. Ceny na podporu zvyšovania informovanosti občanov a odbornej verejnosti o otázkach spojených s profesiou hovorcu, ako aj rozvoj tejto profesie na Slovensku, nesú názov “Hovorca roka 2019“.

3. Ceny Hovorca roka udeľuje odborná porota zložená z významných osobností z oblastí médií, žurnalistiky, reklamy a PR. Členov poroty vyberá rada AHS.

4. Ceny Hovorca roka sa udeľujú raz ročne, a to za významný prínos ku komunikačnej kultúre Slovenska v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov. Ceny Hovorca roka sa udeľujú v troch kategóriách:

- samospráva a neziskový sektor,
- štátna správa a štátny sektor,
- privátny a komerčný sektor.

Odborná porota môže udeliť aj "Cenu za mimoriadny prínos profesie hovorcu ku kultúre komunikácie v Slovenskej republike – TOP Hovorca roka 2019".

5. Ceny Hovorca roka sa udeľujú na odbornej verejnosti prístupnom podujatí, ktoré pripravuje organizátor, resp. organizátor v spolupráci s inými osobami.

DRUHÁ ČASŤ

Článok II

1. Cenami "Hovorca roka 2019" sú:

a) Cena Hovorca roka v kategórii Samospráva a neziskový sektor za rok 2019,
b) Cena Hovorca roka v kategórii Štátna správa a štátny sektor za rok 2019,
c) Cena Hovorca roka v kategórii Privátny a komerčný sektor za rok 2019,
d) Cena TOP Hovorca roka 2019,

Článok III

1. Cena Hovorca roka v kategórii Samospráva a neziskový sektor za rok 2019 sa udeľuje len

- osobe, ktorá počas predchádzajúcich 12 mesiacov (počas celého obdobia alebo aspoň na istý čas) verejne zastupovala organizáciu Verejnej správy alebo neziskového sektora, a minimálne jeden krát počas hodnotiaceho roka bola osobne alebo prostredníctvom jej citátov medializovaná v médiách s celoslovenskou alebo regionálnou pôsobnosťou s titulom hovorca alebo ako osoba zodpovedná za komunikáciu,
- osobe, ktorá je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
- osobe, ktorá je organizáciou poverená alebo delegovaná na verejné zastupovanie organizácie, a môže sa titulovať aj ako hovorca.

2. Cenu podľa odseku 1 tohto článku možno udeliť fyzickej osobe aj po jej odchode z pozície hovorcu, či po jej prípadnej smrti.

Článok IV

1. Cena Hovorca roka v kategórii Štátna správa a štátny sektor za rok 2019 sa udeľuje len

- osobe, ktorá počas predchádzajúcich 12 mesiacov (počas celého obdobia, alebo aspoň na istý čas) verejne zastupovala organizáciu štátnej správy alebo inú organizáciu štátneho sektora, a minimálne jeden krát počas hodnotiaceho roka bola osobne alebo prostredníctvom jej citátov medializovaná v médiách  s celoslovenskou pôsobnosťou s titulom hovorca alebo ako osoba zodpovedná za komunikáciu,
- osobe, ktorá je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
- osobe, ktorá je organizáciou poverená alebo delegovaná na verejné zastupovanie organizácie, a môže sa titulovať ako hovorca.

2. Cenu podľa odseku 1 tohto článku možno udeliť fyzickej osobe aj po jej odchode z pozície hovorcu, či po jej prípadnej smrti.

Článok V

1. Cena Hovorca roka v kategórii Privátny a komerčný sektor za rok 2019 sa udeľuje len

- osobe, ktorá počas predchádzajúcich 12 mesiacov (počas celého obdobia, alebo aspoň na istý čas) verejne zastupovala komerčnú organizáciu, inštitúciu alebo podnik pôsobiaci v privátnom sektore, a minimálne jeden krát počas hodnotiaceho roka bola osobne alebo prostredníctvom jej citátov medializovaná v médiách s celoslovenskou pôsobnosťou s titulom hovorca, alebo ako osoba zodpovedná za komunikáciu,
- osobe, ktorá je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
- osobe, ktorá je organizáciou poverená alebo delegovaná na verejné zastupovanie organizácie, a môže sa titulovať ako hovorca.

2. Cenu podľa odseku 1 tohto článku možno udeliť fyzickej osobe aj po jej odchode z pozície hovorcu, či po jej prípadnej smrti.

Článok VI

1. Cena TOP Hovorca roka 2019, sa udeľuje len

- osobe, ktorá počas predchádzajúcich 12 mesiacov (počas celého obdobia alebo aspoň na istý čas) verejne zastupovala akúkoľvek organizáciu, inštitúciu alebo podnik, a minimálne jeden krát počas hodnotiaceho roka bola osobne alebo prostredníctvom jej citátov medializovaná v celoslovenských médiách s titulom hovorca alebo ako osoba zodpovedná za komunikáciu,
- osobe, ktorá je štátnym príslušníkom Slovenskej republiky alebo má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
- osobe, ktorá je organizáciou poverená alebo delegovaná na verejné zastupovanie takejto organizácie, a môže sa titulovať ako hovorca.

2. Cenu podľa odseku 1 tohto článku možno udeliť fyzickej osobe aj po jej odchode z pozície hovorcu, či po jej prípadnej smrti.

TRETIA ČASŤ

Článok VII

1. Ceny Hovorca roka 2019, podľa tohto Štatútu udeľuje odborná porota pozostávajúca z maximálne 11 osobností, ktorá ocení najlepších hovorcov v jednotlivých kategóriách a TOP Hovorcu roka 2019. Porotu zostavuje organizátor AHS.

2. Odbornú porotu tvoria

a) významné osobnosti v oblasti mediálnej komunikácie, public relations, reklamy a žurnalistiky, 
b) osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú štátnymi príslušníkmi Slovenskej republiky alebo majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
c) členom odbornej poroty môže byť aj osoba, ktorá je členom AHS, alebo osoba, ktorá bola v minulosti ocenená ako Hovorca roka v ktorejkoľvek z kategórií vrátane Ceny TOP Hovorca roka,
d) počet členov poroty nesmie presiahnuť 11 osôb,
e) predsedom poroty je predseda Asociácie hovorcov Slovenska.

3. Každý z oslovených porotcov nominuje päť kandidátov v každej z kategórií, ktorí spĺňajú podmienky na udelenie ocenenia podľa tohto štatútu. Piati kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet bodov po sčítaní všetkých hodnotiacich hárkov sú nominovaní do shortlistu a na Hovorcu roka 2019.

4. Držiteľa ocenenia TOP Hovorca roka, ktorý spĺňa podmienky na udelenie ocenenia podľa tohto štatútu nominuje po vzájomnej dohode odborná porota.

5. Porota by pri svojom rozhodovaní mala zohľadniť predovšetkým tieto kritériá:

Hlavné kritérium je profesionalita. Pod týmto pojmom je treba vnímať viac daností a schopností.  Hovorca roka by mal byť príkladom, to znamená, že jeho vystupovanie charakterizuje príkladná/-é/-ý:

1. Komunikačné zručnosti

- dostupnosť
- zrozumiteľnosť
- reagovanie na položenú otázku
- profesionálne vystupovanie

2. Odbornosť v oblasti

- všeobecný prehľad
- rešpekt v organizácii
- práca s odbornými témami
- práca s backgroundom

3. Zmena vyplývajúca z kampane

- vedenie komunikačných kampaní
- prínos pre reputáciu organizácie
- proaktívna komunikácia nových tém
- iniciácia pozitívnych zmien v organizácii

4. Etické správanie

- osobná integrita
- správanie sa na sociálnych sieťach
- neposkytovanie zavádzajúcich informácií
- jednotný prístup k novinárom

5. Rozhodnutiu poroty predchádza transparentná interná diskusia, v ktorej každý člen obháji svoju nomináciu na ocenenie. Obsah tejto diskusie môže, a nemusí byť zverejnený podľa rozhodnutia poroty.

ŠTVRTÁ ČASŤ

Článok VIII

1. O akýchkoľvek zmenách a doplneniach tohto štatútu rozhoduje organizátor.

2. Zmeny a doplnenia tohto štatútu musia mať písomnú formu.